Aprecierile şi realizările Bibliotecii

Aprecieri deosebite:

 • 2006, octombrie – Diploma Secţiei raionale cultură pentru activitate prodigioasă şi promovarea culturii scrise şi a bibliotecii şi cu ocazia Zilei Bibliotecarului
 • 2006, octombrie – Diplomă Diplomă din partea primăriei oraşului Rezina pentru munca plină de dăruire, experienţă bogată, nivel profesionist înalt, succese remarcabile în activitatea de propagare a cărţii şi profesiei nobile în destinul civilizator al omenirii

 • 2007 – Diploma Guvernului Republicii Moldova pentru merite deosebite în promovarea culturii, realizări substanţiale în activitatea de promovare a cărţii

 • 2007 – Diploma de Onoare a Ministerului Culturii şi Turismului pentru activitate prodigioasă în promovarea culturii, profesionalism avansat, contribuţie în realizarea programelor şi proiectelor de bibliotecă

 • 2007 – Diploma Gazetei bibliotecarului, Buletin informativ al Bibliotecii Naţionale şi a Asociaţiei Bibliotecarilor din Moldova

 • 2007 – Diplomă Premiul Mare pentru realizări substanţiale în activitatea de promovare a cărţii, acordarea ajutorului metodic şi logistoc necesar bibliotecilor din raion

 • 2007 – Diplomă din partea primăriei oraşului Rezina pentru colaborare fructuoasă, atitudine conştiincioasă, inspirată opţiune faţă de pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor dedicate Zilei Naţionale a Tineretului

 • 2008 - Diploma Consiliului orăşenesc şi a primăriei Rezina pentru remarcabila activitate în opera de făurire durabilă a oraşului, participare activă în activităţi social –culturale şi inspirată opţiune pentru un viitor prosper al localităţii

 • 2008 - Diplomă de Excelenţă din partea Centrului Acces-info, Fundaţiei Soros-Moldova şi Institutul Societăţii Deschise (Budapesta) pentru participare activă, creatoare şi eficientă în domeniul accesului la informaţie

 • 2008 - Diplomă de Excelenţă din partea Centrului Acces-info, Consiliului Europei pentru participare activă, creatoare şi eficientă în domeniul accesului la informaţie

 • 2009 – Diplomă de Onoare din partea Ministerului Culturii şi Turismului pentru cel mai bun indicator de performanţă la achiziţia de publicaţii

 • 2009 – Semn de Gratitudine din partea primarului oraşului pentru „munca asiduă, dragostea ce o depuneţi pe altarele istoriei, culturii şi civilizaţiei umane

 • 2009 – Diplomă de merit din partea Comisiei Electorale Centrale pentru activitate intensă şi înalt profesionalism pe perioada alegerilor Parlamentului Republicii Moldova

 • 2010, februarie – Distincţie de merit cu prilejul aniversării a 515-a de la prima atestare documentară a localităţii, pentru merite deosebite în păstrarea trecutului, întărirea prezentului şi perpetuarea meleagului drag în timp şi spaţiu

 • 2010, martie – Diplomă de Onoare de gradul III în Concursului „Promovarea imaginii bibliotecii publice în comunitate”din partea Ministerului Culturii al Republicii Moldova

 • 2010, 23 aprilie, Locul I în Concursul Republican „Biblioteca-partener în promovarea propriuetăţii intelectuale”, ed.III, iniţiat de AGEPI.

 

Realizări deosebite:

BP "Mihai Eminescu" a avut parte de un drum lung, definit de elanuri şi idei novatoare. Dintre realizările deosebite enumerăm:

 • Proiectul Fundaţiei SOROS "Dezvoltarea colecţiilor de bibliotecă" - 200
 • Proiectul Fundaţiei SOROS "Extinderea serviciilor BP "Mihai Eminescu" pentru deţinuţii din Penitenciarul Nr.17 şi IRS Nr.1 din Rezina" -2002
 • Proiectul Fundaţiei SOROS "Crearea Sălii Multimedia pentru Copii şi Tineret" - 2003-2004
 • Proiectul USAID Reforma Autorităţilor Publice Locale "Modernizarea BP "Mihai Eminescu" cu tehnici şi tehnologii noi. Extinderea serviciilor Sălii Multimedia pentru toate categoriile de utilizatori" - 2005. 
 • Împreună cu primăria Rezina, Proiectul USAID „Rezina - un oraş modern şi ecologic curat" - 2008; 
 • Elaborarea şi implementarea proiectului „Strategia de dezvoltare a oraşului Rezina pentru anii 2008-2013" împreună cu primăria şi Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare „Contact", compartimentul „Biblioteci" - 2008-2009, continuiare 2010;
 • Elaborarea şi implementarea proiectului „Autoadministrarea locală şi societatea civilă-cale spre democraţie.Experienţa poloneză de dezvoltare a organelor APL în cadrul colaborării intersectori şi pentru consolidare ", împreună cu Ministerul de Externe a Poloniei şi ONG „Moştenitorii" din or. Bălţi, vizită de lucru şi schimb de experienţă de 10 zile în Polonia, vizita polonezilor la Rezina - 2008-2009;
 • Elaborarea şi implementarea Proiectului „Promovarea drepturilor copiilor. Dreptul de a citi - dreptul la informare, susţinut financiar de Guvernul SUA - 2008 - 2009;
 •  Constituirea echipei raionale de Voluntari pe lîngă BP, „Ora poveştilor", Programe de Vară pentru Copii şi Tineret", Programul „Un început de viaţă sănătos", program de iniţiere la calculator, programe de instruire la Limba Engleză, concursul „Tpofeul micului cititor"- 2008-2009;
 • Iniţietrea programul „O carte pentru fiecare"- pentru deţinuţii de la Penetenciarul Nr.17, IRS Nr.1 şi Casa Bunicilor din or. Rezina. Ideia: cărţile casate, cărţile dublete (chiar şi noi) etc. nu le trimitem la maculatură, dar le transmitem în folosinţă la aceste instituţii - 2008;
 • Clubul „Prietenii Bibliotecii", în care un loc important îl ocupă „Lafarge Giment (Moldova) -sponsorizări, donaţii
 • Voluntarii: deservirea la domiciliu a persoanelor în vârstă şi cu disabilităţi bătrînii de la azilul „Casa Bunicilor", deţinuţii de la Penitenciarul nr.17, restaurarea publicaţiilor etc. 
 • Proiectul „Safety at home" - pe perioada de vacanţă a copiilor, în colaborare cu Lafarge „Ciment" Moldova, primăria Rezina, Radio- Moldova şi ziarul interraional „ Farul Nistrean"- 2009.

Formarea continuă a personalului din bibliotecă: 

 • Management biblioteconomic - stagiu de formare pentru şefii de servicii;-  ABC-ul utilizării calculatorului - stagiu de iniţiere pentru bibliotecari:-  Formarea metodiştilor-şefi de servicii - stagiu pentru şefii de servicii şi oficii;
 • Responsabilitatea directorului de bibliotecă în organizarea şi desfăşurarea atestării cadrelor bibliotecare;
 • Debutul în cariera bibliotecară - activităţi de susţinere a tinerelor cadre bibliotecare;
 • Şef serviciu, şef oficiu debutant - stagiu de formare;
 • Sănătatea mentală şi emoţională a bibliotecarilor - stagiu de formare;
 • Activităţi cu responsabilii de formarea continuă din biblioteci specificul lucrului cu adulţii în sălile de lectură şi împrumut la domiciliu;
 • Managementul întrunirilor metodice;
 • Organizarea activităţilor în Serviciul Asistenţă de Specialitate.
 • Formarea bibliotecarilor - stagiu pentru începători;
 • Activităţi derulate prin Consiliul Biblioteconomic teritorial;
 • Psihopedagogia excelentei bibliotecarului;
 • Conduita comunicaţională a bibliotecarului;
 • Managementul activităţilor cu utilizatorii
 • Formarea personalului angajat la cursurile iniţiate de BNRM, BNC „Ion Creangă", Biblioteca Municipală „B.P.Haşdeu", DIB ULIM etc.

 Informare, documentare, consultanţă

 • Jurnalul comisiilor metodice de la nivelul raionului; 
 • Informarea tuturor bibliotecarilor referitor la Regulamentul şi metodologia susţinerii examenelor de atestare pentru cadrele bibliotecare (calendar, programe, bibliografie); 
 • Promovarea publicaţiilor de specialitate şi a materialelor alternative (cataloage, expoziţii permanente şi intinerante cu titlurile noi); 
 • Informaţii privind programele europene destinate cadrelor bibliotecar;
 • Asigurarea cărţilor şi materialelor bibliografice solicitate de cadrele bibliotecare prin completarea fondului documentar al serviciului Asistenţă de Specialitate;
 • Asigurarea bibliotecii cu softuri educaţionale

Alte programe şi activităţi culturale

 • „Colinde, colinde ...E vremea colindelor"-Seară de colinde şi urături, ediţia a VIII-a -2009 ("Să ne cunoaştem sărbătorile")
 • "E versul tău izvor de melodie..."- Serată de romanţe pe versurile Marelui Poet Naţional Mihai Eminescu"
 • „Zilele Ion Creangă". Secvenţe de la Şezătoarea teatralizată: „Nică a lui Ştefan a Petrei", martie 2010:
 • Simpozionul raional „Bibliotecile publice-instituţii culturale în activitate"-6 ediţii cu aproximativ 42 de comunicări ale cadrelor bibliotecare din bibliotecile publice şi şcolare din teritoriul raionului şi invitaţi de la Secţia Cultură şi Direcţia Generală de Învăţământ
 • „Zilele Bibliotecii Publice "Mihai Eminescu"" - 10 ediţii, iniţiate în anul 1999 (manifestări de amploare organizate de bibliotecă); mai jos ediţia 2009:

Activitate editorială

 • Buletinul "Noutăţi editoriale la BP "Mihai Eminescu"
 • Bibliografia "Personalităţi de vază rezinene"
 • Bibliografia "Rezina: localitate veche de pe malul Nistrului"
 • Bibliografia "Boris Vlăstaru-Wexler"
 • Davîdic,Galina, Frunză,Valentina. Repere biblioteconomice şi nu numai.. Rezina.- 2010.- 101p.
 • Davîdic, G. Biblioteca Publică „Mihai Eminescu": Fişa de prezentare.- Rezina.-2010.- 20p.
 • Biobibliografia "Ion Perciun"
 • „Gazeta cititorului" (în curs de apariţie) etc.\

 Programe şi activităţii în regim de parteneriat:

 • „Cunoaşte şi decide" - educaţie antidrog - în parteneriat cu Biblioteca Spitalului raional, primărie, procuratură, poliţie
 • Cursul "Dreptul tău: Accesul la informaţie" - în parteneriat cu Centrul de Promovare a Libertăţii de Exprimare şi a Accesului la Informaţie, Fundaţia Soros, Consiliul Europei etc.
 • Expoziţii de pictură - în colaborare cu Şcoala de arte Plastice din Rezina
 • Alte colaborări cu organizaţii non-guvernamentale: "Eldorado", "Habitat", "Sanitas", televiziunea locală "Elita" , Radio-Moldova (divrrse emisiuni), presa locală: ziarul interraional „Farul nistrean" şi ziarul indepentent „Cuvântul" (programe de educaţie antiSIDA, antidrog,educaţia ecologică a elevilor, acţiuni cultural-educative etc.).